Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                      

    Lilla Hammars kapell

      

       Gårdskomplexet Lillhagen där Lilla Hammars kapell legat . Inuti denna finns Klosterdammen.      

Lilla Hammars kapell uppfördes förmodligen under sillhandelns storhetsperiod på 1300-talet. På en karta från 1699 är den markerad som ödekyrka direkt sydväst om gård nr.13. Det är i samband med gården som Lilla Hammar nämns första gången i skrift 1283 då ärkedjäknen Håkan i Lund testamenterar den till domkyrkan.

Intressant är att testamenteraren Håkan nämns som ärkedjäkne vilket betecknade den högste dekanen vid en katedralkyrka som Domkyrkan i Lund. Om en man med en sådan hög position inom kyrkan haft en gårdsanläggning på Lilla Hammars näs är det inte omöjligt att denne uppför ett kapell på ägorna. Det har i så fall rört sig om ett gårdskapell utan egen församling med koppling till det årliga sillfisket som haft begränsade rättigheter för begravningar och dop. Paralleller kan dras till Lübeckkapellet vid Gislövsån som förutom fiskeprägeln har samma fyrkantiga form, vilket även det första kapellet i Arild hade.

 

Kyrkoruinen vid Klosterdammen markerad som Ödekiörkaplats på karta från 1699.

 

Annan karta över Lilla Hammars by från 1699 med Klosterdammen i mitten, gård nr.13 direkt under och den streckade fyrkanten vid nr.14 betecknar kapellruinen på en annan karta från samma år, se liten bild nedan.

 

     

      Platsen vid gård nr.13 där ödekyrkan är markerad på 1600-tals kartan. I dungen bakom finns Klosterdammen.

 

     

Gården har möjligen legat där den nuvarande nr.13 kallad Lillhagen som än idag tillhör domkyrkan står. Vid denna kan Lilla Hammars kyrka eller kapell ha uppförts, vilket till viss del kan förklara namnet på vanningen bredvid som heter Klosterdammen. Gården Lillhagen (nr.13).

 

      

       Klosterdammen.

 

       

 

                         

Sattelitbild på gård nummer 13 komplexet på Lilla Hammars näs. I dungen norr om gården ligger Klosterdammen och till vänster om denna låg kapellet enligt de äldsta kartorna. Tittar man noga inom min cirkelmarkering kan man skönja en rektangulär form där de två kortsidorna vetter mot väst respektive öst i likhet med standardplaceringen av kyrkor. Koret med altaret var alltid beläget i öst.  Jämför man de möjliga byggnadsgrundernas storlek mot de nu existerande husen på bilden kan teorin vara realistisk. Källa: Google Earth.

 

Redan på 1500-talet tas kyrkan ur bruk och förmodligen är det den utdöende handeln med sill som ligger bakom. Äldre källor har angett flygsanden som orsak till byggnadens nedläggande, vilket definitivt var fallet med Kämpinge kyrka, men som verkar mindre troligt här. Hade inte Lilla Hammar legat så nära sillamarknaden så hade man kunnat anta att den lades ner i samband med reformationen i 1500-talets början då mängder av kloster och kyrkor revs. Dock var kopplingen till sjöfart och säsongsfiske stark och när dessa aktiviteter ebbade ut förlorade troligen kyrkan sin betydelse.

Lilla Hammars kyrka stod öde i nästan 100 år när man 1585 i februari beslutar riva den. Anledningen är att hospitalet i Malmö behöver en mur runt sin kyrkogård och föreståndaren får lov av kungen att riva kyrkan. Hospitalet låg i nuvarande Kungsparken där casinot idag ligger. Materialet transporterades dels via landsvägen med skjutsar och dels sjövägen med hospitalets pråm. Rester av kyrkans murar fanns ännu kvar 1840 och kallades för Lilla Hammars stengårdar. 1935 fann man två skelett i kristna gravar och man har även funnit ett lås till en kista som förmodas vara från platsen. Detta finns nu på Falsterbo museum.

                                                            

    

Karta från 1771 med Klosterdammen och vad som bör vara kapellruinen på jordlott nr.16 istället för nr.14 som på de äldre kartorna. Enligt Sven Rosborn på Foteviksmuséet finner man gott om medeltida tegelrester efter plöjning på platsen där myllan  är  fet och svart på den svagt förhöjda grusrygg där man antar kapellet legat. Ett provschakt har visat på omrörda tegelbitar.

 

16 var även numret på en gårdsenhet något utanför den övriga bybebyggelsen som Rosborn förmodar ha utgjort den efterspanade kungsgården på Lilla Hammars näs. Han menar därmed att kapellet bör ha tillhört kungen och uppförts av densamme. Det är inte otänkbart att den kungsgård som legat vid Foteviken haft nära koppling med kyrkan då dessa gårdar ofta hade separata kapell. En sådan struktur går ända tillbaka till hednatiden och utmärks också av närvaron av järnåldersgravar, vilket man också funnit på Lilla Hammars näs.

 

   

Samma vy som kartan från 1771 med samma fyrkantsformade markering på samma plats nordväst om Klosterdammen. Detta kan vara lämningarna efter kapellet.

 

    

        Karta från 1807 visandes Klosterdammen och gård nr.13.

 

      

       Detta tegel kommer kanske från Lilla Hammars kyrka.

 

      

        Lilla Hammars näs på Johannes Mejers karta från 1650-talet som då uppenbarligen haft kvarn.

 

   

    Näset på satellitbild från Google Earth.

 

Källor:

Christoffersson, C.1918. Skytts härad: kulturhistorisk beskrivning.

Frostin, E. 1959. Hammars tre helgedomar.

Lindal, H.1931. Ljungen genom tiderna: från ödemark till badort.

Melin, C.1998. Falsterbonäsets medeltid.

Ranby, C. 2005. Arilds kapell. Ett medeltida kustkapell och dess byggnadshistoria. Brunnby.

Rydbeck, O. 1935. Den medeltida borgen i Skanör.

Skansjö, S. 1983. Söderslätt genom 600 år: bebyggelse och odling under äldre historisk tid.

http://www.foteviken.se. Här finns mycket information om Lilla Hammars näs.

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html. På Lantmäteriets sida kan du se på gamla kartor från 1600-talet och framåt.

                                                                                         Startsidan