Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

                                                    

    Malmö

   

Äldsta bilden på Malmö eller Elbogen som de tyska köpmännen kallade staden. Snitt från 1580-talet av Franz Hogenberg visandes slottet Malmöhus i väst, Petrikyrkan i nordost och Möllevången i förgrunden.

 

      

Krämarkapellet i S:t Petri kyrka med medeltida målningar. I valvkappan håller kyrkans skyddspatroner Petrus och Paulus fram Veronikas svetteduk. Målningarna är ett exempel på senmedeltidens myllrande bildvärld. Hela kyrkan har varit bemålad men allting kalkades över 1555. Under C G Brunius restaurering togs den medeltida putsen bort och då försvann även de målningar den täckt.  Endast kapellet räddades då det sedan länge varit brandkårens spruthus. Målningarna togs sedan fram mellan 1904-06.

 

       

 

     

 

                       

                       

                       

 

    

        Konsekrationskors i Krämarkapellet vilka målades vid återinvigningar av kyrkan.

 

                    

                                Valvkonsolen med treenighetsbild.

 

                    

 

                    

 

                    

 

    

 

    

S:t Petri kyrka från sydöst. Byggnaden som är från början av 1300-talet har haft Mariakyrkan i Lübeck som förebild. Ett framstående exempel på tegelgotik.

 

                                     

                                        S:t Petri från norr.

 

                                     

 

                                     

 

       

 

                                 

Under medeltidens senare del byggdes kapell till kyrkan vilket bottnar i borgarnas önskan om avskiljda gudstjänstrum. Här Krämarkapellet från väst. Detta byggdes på 1400-talet av klädesköpmän och vigdes åt Helga Lekamen.

 

       

        Krämarkapellet från norr.

 

       

        Del av gravsten funnen under porten i tornet.

 

       

        Del av kyrkogårdsmuren i tegel runt Petri kyrka.

 

       

        Den medeltida dopfunten från S:t Petri kyrka, nu på Malmö museer.

 

       

        Lejon med vapensköld och inskriftssten med årtalet 1532 på Gleerupska huset vid Adelgatan.

 

    

        Borgmästaren Jörgen Kocks hus från 1500-talet, Stortorget/Adelgatan.

 

                                   

 

                                   

Madonnastaty som ursprungligen suttit i ett av hörnen på Kockska huset. Då detta är en katolsk helgonbild visar det faktum att Kocks hade denna uppe efter reformationen på hans makt i Malmö.

 

    

      

        Slottet Malmöhus.

 

                                   

 

      

    

      

        Borggården.

 

       

        Kanontornet och vallgraven.

 

       

        Det ursprungliga kastellet som uppfördes av Erik av Pommern är synligt i muren vänster om ingången.

 

       

       

       

 

       

        Rosvingehuset.

 

       

 

       

 

       

        Del av Dringenbergska gårdens ursprungliga utseende.

     

       

        Korsvirkeshus vid kvarteret S:t Gertrud.

 

       

 

       

        Diedenska huset från 1600-talet vid Östergatan.

 

       

 

       

 

       

        Skelett  från Helgeandsklostret, Stortorget.

 

                                   

                                    Gravsten från den ursprungliga tyska kyrkan Caroli från 1600-talet.

    

   

    Flensburgska huset från 1500-talet vid gågatan.