Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid Mats Medeltid

 

Skåne

Stockholmsområdet

Gotland

Övrigt i Sverige

Utomlands

 

 

 

 

 

    Östra Ingelstad kyrka

   

Kyrkan utmärker sig genom att ha många romanska element kvar som gått förlorade i andra skånska kyrkor. Utvändigt gör det sig gällande genom de smala romanska fönstren som annars brukar vara igensatta. Bild från norr med torn och sakristia.

 

                    

 

   

     

   

      Tornporten i norr.

 

   

      Romanska fönster i norra långhusväggen.

 

   

      Sakristian.

 

   

      Från nordöst.

 

   

      Vapenhus i syd.

 

   

Romanskt fönster i södra långhus väggen som delvis skymts när vapenhuset byggts till. Det stora fönstret bör vara 1700- eller 1800-tal.

 

   

    Koret från syd.

 

                     

Kyrkan är ovanlig på så vis att den har romanskt tunnvalv över både kor och långhus. Detta innebär ett längsgående valv med halvcirkelformig genomskärning som vilar mot korets syd- och nordmur. Få skånska kyrkor har bevarat tunnvalv över koret, än färre har det över långhuset. Stenvalven skyddade kyrkorummet från brand på takstolen av trä ovanför.

 

   

Närvaron av primärt tunnvalv ger en uppfattning om den höga rymd som gick förlorad i de kyrkor där man uppförde de lägre placerade valven i gotisk stil.

 

   

    Långhusets romanska tunnvalv.

 

   

    Valvet har bemålats under senmedeltiden.

 

   

 

                      

 

                      

                       Triumfbågen mot koret.

 

                      

                                   Triumfbågen sedd mot långhuset.

 

   

 

                       

 

   

 

                       

 

                       

 

   

    Långhusets västra mur. Kyrkan har även kvar sina båda primära nord- och sydportaler.

 

   

 

                     

                                 Portal i långhusets södra mur.

 

                     

 

   

Kontrasten är tydlig mellan det romanska fönstret till höger och det betydligt yngre till vänster i södra långhusmuren.

 

   

    Södra långhusmuren.

 

                        

                         Nordportalen.

 

                        

                         S:t Erasmus martyrium under romanskt fönster i norra långhusmuren.

 

   

 

   

       Målning i långhustunnvalvets norra del.

 

   

 

   

                                                    Startsidan